fbpx

Jesteśmy wpisani na listę KNF numer RPK000302

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Polityka prywatności / RODO

Uwagi ogólne:

FortFinanse.pl jest serwisem internetowym.

Każda osoba która przystępuje do korzystania z serwisu FortFinanse.pl tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

Serwis FortFinanse.pl jest stroną internetową zawierającą informacje na temat szeroko pojętego rynku finansowego. Informacje i materiały w nim zawarte w części pochodzą od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących z FortFinanse.pl i prowadzący stronę nie ingeruje w ich treść, z zastrzeżeniem innych postanowień regulaminu. FortFinanse.pl nie jest zarejestrowanym tytułem prasowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe.

FortFinanse.pl zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości FortFinanse.pl

Odpowiedzialność użytkownika

Korzystanie z FortFinanse.pl podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.

Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw FortFinanse.pl, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym regulaminem lub w inny sposób nagannym.

Odpowiedzialność FortFinanse

W przypadku otrzymania uzasadnionych wiadomości, iż w serwisie FortFinanse.pl znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich FortFinanse podejmie odpowiednie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. W szczególności podstawą do podjęcia takich działań jest uprawdopodobnienie takich okoliczności w znacznym stopniu albo prawomocny wyrok właściwego Sądu.

FortFinanse nie jest zobowiązany do przechowywania kopii zapasowych zawierających jakiekolwiek materiały przesłane bądź opublikowane w serwisie, za wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych.

Informacje zawarte w FortFinanse.pl nie stanowią reklamy, oferty ani rekomendacji do zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, produktów bankowych i ubezpieczeniowych ani jakichkolwiek innych produktów finansowych czy materialnych o których mowa w tych informacjach.

Informacje przedstawione w FortFinanse.pl pozyskiwane są z ogólnie dostępnych źródeł lub od stron trzecich uprawnionych do udostępniania takich informacji. FortFinanse.pl dokłada wszelkich starań, aby informacje te były rzetelne i aktualne, nie gwarantuje jednak, że każda informacja    spełnia warunki dokładności, rzetelności, terminowości oraz kompletności i  że  może być wykorzystana w dowolnym celu przez użytkownika . FortFinanse.pl zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych w serwisie FortFinanse.pl oraz za informacje pochodzące od innych osób niż FortFinanse.pl

Wszelkie informacje publikowane przez FortFinanse.pl nie są w żadnym zakresie czynnościami pomocy podatkowego, prawnego, finansowego, ubezpieczeniowego czy inwestycyjnego. Użytkownicy zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji, przed podjęciem decyzji skutkujących zaciągnięciem zobowiązań finansowych, powinni wnikliwie rozważyć swoją sytuację majątkową, potrzeby i oczekiwania oraz szczegółowo zapoznać się z treścią zawieranej umowy, w szczególności w odniesieniu do praw i obowiązków, w tym opłat, a w miarę potrzeby, skorzystać z porad świadczonych przez wykwalifikowane osoby.

Wszystkie informacje są przekazywane bezpłatnie i są dostępne powszechnie dla każdego użytkownika Internetu.

Informacje, porady, odpowiedzi ekspertów ani jakiekolwiek inne informacje zawarte w FortFinanse.pl nie stanowią oficjalnej wykładni prawa.

FortFinanse dokłada wszelkich starań, aby treści rozpowszechniane przez użytkowników lub inne osoby w jakimkolwiek miejscu na stronach FortFinanse.pl były zgodne z prawem, jednak nie gwarantuje, że każda treść pochodząca od użytkowników lub innych osób będzie spełniać powyższe warunki, jak również, że działania wskazanych powyżej osób nie będą naruszać praw autorskich lub jakichkolwiek praw osób trzecich. FortFinanse.pl ma prawo korygować zawartość strony internetowej www. FortFinanse.pl w dowolnym czasie. FortFinanse.pl  dokłada wszelkich starań aby na bieżąco eliminować ewentualne opóźnienia, błędy lub niekompletność informacji, jak też zakłócenia w działaniu strony internetowej www. FortFinanse.pl. FortFinanse.pl zastrzega możliwość braku bieżącej eliminacji ewentualnych opóźnień, błędów lub niekompletności informacji w związku ze zdarzeniami  będącymi następstwem okoliczności za które FortFinanse.pl nie ponosi odpowiedzialności.

FortFinanse.pl nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej www. FortFinanse.pl, ani za ich wykorzystanie przez osoby trzecie.

Niniejsza strona internetowa www. FortFinanse.pl ma charakter wyłącznie informacyjny.

 

Partnerzy FortFinanse

FortFinanse publikuje bannery, teasery i linki do innych stron i serwisów internetowych. Odnośniki takie mogą prowadzić do właścicieli reklam, dostawców treści bądź partnerów (podmiotów współpracujących), którzy mogą w wyniku umów korzystać z logo FortFinanse.pl i/lub stylu, wspólnej marki.

FortFinanse nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zawartych na stronach partnerów współpracujących. Korzystając z banneru lub linku użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.

FortFinanse.pnie ponosi odpowiedzialności za dostawę bądź jakość jakichkolwiek towarów bądź usług sprzedawanych bądź reklamowanych za pośrednictwem lub na stronach FortFinanse.pl (gwarancja, rękojmia), ponieważ sprzedawcą albo usługodawcą jest inny podmiot.

FortFinanse nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i ochronę danych osobowych swoich partnerów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących polityki prywatności partnerów FortFinanse.pl, należy odwiedzić stronę partnera oraz zapoznać się dokładnie z daną polityką prywatności.

FortFinanse nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach swoich partnerów.

FortFinanse nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia wszelkich informacji lub materiałów dostępnych na stronach partnerów współpracujących.

 

Zastrzeżenia techniczne

FortFinanse dokłada wszelkich starań, aby informacje przesyłane za pośrednictwem strony FortFinanse.pl dotarły do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej, jednak ze względu na techniczne ograniczenia FortFinanse nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pośrednictwem strony FortFinanse.pl dotrą do użytkownika w sposób  bezbłędny, kompletny i pełny.

FortFinanse dołoży wszelkich starań, aby jakakolwiek transmisja danych za pomocą Internetu byłą bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem tajemnicy, całości i kompletności przesyłanych danych, niemniej nie gwarantuje, że transmisja taka będzie bezpieczna. FortFinanse nie gwarantuje, że prawidłowego działania systemu transmisji, w tym w przypadku opóźnień i zakłóceń przesyłu informacji będących następstwem okoliczności, za które FortFinanse nie ponosi odpowiedzialności.

FortFinanse nie gwarantuje bezpieczeństwa informacjom do niego przesyłanym. Dlatego wszelkie takie transmisje są realizowane na własne ryzyko osoby przesyłającej informacje.

 

Prawa autorskie

W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości serwisu, należy się z kontaktować z FortFinanse.pl pod adresem kontakt@ FortFinanse.pl.

Korzystanie z materiałów opublikowanych w serwisie FortFinanse.pl w celu innym niż do użytku osobistego a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego.

Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe które występują na stronach FortFinanse.pl. podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.

W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez użytkownika, będzie on zobowiązany naprawienia szkody FortFinanse.pl na zasadach ogólnych.

 

Postanowienia końcowe

Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu rozstrzygają właściwe sądy powszechne. FortFinanse.pl zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu.

Zmieniony Regulamin będzie dostępny w serwisie FortFinanse.pl od momentu jego zmiany wraz z zaznaczeniem zachodzących zmian. Zmiany Regulaminu nie odnoszą skutku wobec praw lub obowiązków użytkowników powstałych w związku z korzystaniem z serwisu przed jego zmianą, chyba że są korzystniejsze dla użytkowników. Dotychczasowy Regulamin dostępny jest w FortFinanse.pl i będzie przekazywany zainteresowanemu użytkownikowi bezpłatnie na każde żądanie skierowane mailem na adres: info@ FortFinanse.pl

 

Polityka prywatności

 1. Informacje ogólne.

Operatorem Serwisu www. FortFinanse.pl jest Pośrednictwo Finansowe Arkadiusz Wąsowicz, NIP 8191653868.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).

Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego seohost, funkcjonującego pod adresem www.seohost.pl

 1. Informacje w formularzach.

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

 1. Informacja o plikach cookies.

Serwis korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 1. Logi serwera.

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 1. Udostępnienie danych.

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 1. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

 

RODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018, zmian wynikających
z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „RODO”), chcielibyśmy Cię poinformować o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fort Finanse : Arkadiusz Wąsowicz – adres: ul. Przekopna 4, 38-100 Strzyżów  zwany dalej: „Administratorem”.

Inspektor danych osobowych
Wyznaczyliśmy Inspektora Danych Osobowych (osobę odpowiedzialną za prawidłowe przetwarzanie danych osobowych). Kontakt do inspektora: e-mail: iod@fortfinanse.pl lub pisemnie na adres naszej
siedziby. Cele i podstawy przetwarzania. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

a) zawarcia przez Ciebie umowy i wykonywania tej umowy (podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy)
b) analitycznych tj. doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych usług na podstawie przebiegu procesu obsługi sprzedaży i posprzedażowej (podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes)
c) badania satysfakcji klientów i weryfikacji jakości naszych usług (podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes)
d) prowadzenia marketingu bezpośredniego (podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes)
e) wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze np. związanego z rachunkowością
(podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)]

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
• upoważnionym przez nas pracownikom,
• Bankom, których usługi są prezentowane za pośrednictwem OneCredit.pl, które w zależności
od charakteru współpracy mogą być także odrębnymi administratorami danych,
• podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych,
• dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych,
• podmiotom świadczącym nam usługi: księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe,
• agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych),
• partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą,
• podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Fortfinanse.pl
Fort Finanse
tel: +48 530 799 912 • e-mail: kontakt@fortfinanse.pl • www.fortfinanse.pl

 

Okres przetwarzania danych
Okres przetwarzania Twoich danych osobowych uzależniony jest od celu ich przetwarzania, w związku z czym:
a) dane osobowe związane z przygotowaniem wniosku kredytowego – przetwarzamy w okresie od przy
gotowania wniosku aż do wygaśnięcia decyzji kredytowej / pozyskania dla Klienta produktu finansowego
b)dane osobowe pozyskane poprzez formularze (Imię, Nazwisko, Email, Numer Telefonu), w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – przetwarzamy do czasu cofnięcia przez
Ciebie zgody na ich przetwarzanie w tym celu, a przypadku przetwarzania danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wniesienia sprzeciwu
c) dane osobowe przetwarzamy do czasu aż przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania danych osobowych.

Profilowanie
Korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w związku z czym
możemy automatycznie dopasowywać pewne treści marketingowe do Twoich potrzeb, tj. dokonywać
profilowania, wykorzystując do tego dane, które o Tobie posiadamy. W oparciu o te informacje przypisujemy Ci profil z punktu widzenia zaoferowania Ci naszych usług lub usług naszych partnerów. Decyzje
podejmowane w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na dobór oferowanych Ci produktów lub
usług Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany odbywa się na podstawie udzielonej przez
Ciebie zgody.

Twoje prawa
Masz prawo do:
• żądania dostępu do Twoich danych osobowych w celu ich sprostowania
• usunięcia twoich danych osobowych
• ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
• wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych
• przeniesienia danych osobowych.
Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, których dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego. Informacja o dobrowolności podania danych Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie niektórych danych
(osobowych, danych finansowych, danych adresowych, adresu poczty elektronicznej) może uniemożliwić nam świadczenie Ci naszych usług.